báo cáo so kết công tác HS- SV

UBND HUYỆN KIẾN THỤY TRƯỜNG THCS ĐOÀN XÁ Số: / BC THCSĐX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đoàn Xá, ngày tháng 3 năm 2014 BÁO CÁO SƠ KẾT Tình hình thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh Năm học...

Kế hoạch công tác Đội 2013-2014

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS ĐOÀN XÁ Số: /KHLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kiến Thụy, ngày tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH Công tác Đội và phong trào thiếu...