Photo
Họ và tên Phùng Hương Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thih Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Thể dục, Mỹ thuật
Điểm số 1001 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 8857 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Xuân Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lịch sử, Âm nhạc
Điểm số 4879 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Miễn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 4318 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hoàng Điểu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 6423 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 9205 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thanh Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 7309 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Tươi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 5428 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 18210 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tư Thị Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 9727 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 6707 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Nụ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 78 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 28115 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Trà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 14278 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trung Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 7235 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Tố Chinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 5777 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Duy Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Địa Lý, Mỹ thuật
Điểm số 6222 (xem chi tiết)